Normen en waarden

Normen en waarden.

Gedragsreglement voor jeugdleden, toeschouwers en ouders.

Beste sportvrienden,

Aandacht schenken aan normen en waarden is geen maatschappelijk verschijnsel van deze tijd. Maar hoort bij opvoeding, respect en communicatie en is dus van alle tijd. Lange tijd werden normen en waarden door vele als loze begrippen gezien.

Wij willen als voetbalvereniging V.v.DEVO het fenomeen ‘’Normen en waarden’’ weer eens alle aandacht geven en aangeven wat ze binnen onze vereniging inhoudt. We hebben hiervoor niet specifiek een commissie voor opgericht, maar om hier vorm aan te geven zal het hoofdbestuur en jeugdbestuur hier op toezien.

In dit schrijven staat duidelijk een leidraad hoe wij hier vorm aan willen geven.

Wij reken op jullie steun om de inhoud van dit schrijven daadwerkelijk in de praktijk te gaan brengen en dit ook positief uit te dragen. Laten we gezamenlijk voor zorgen dat dit alles een structurele plaats krijgt en houdt en dit alles de basis vormt waar vanuit we trainen, spelen en handelen. Wij zijn namelijk trots op onze vereniging en alles waar die voor staat en dat dragen we ook uit, want V.v.DEVO dat zijn we met zijn allen.

Met vriendelijke sportgroet,

Normen & Waarden (Gedragsregels)

Respect tonen voor: tegenstander, medespelers, scheidsrechters, leiders, trainers, bestuursleden en toeschouwers.

*Het voor en na de wedstrijd op een correcte manier ontvangen en behandelen van de tegenstander en de scheidsrechter.
*Blijf altijd sportief ook bij verlies. Geef de scheidsrechter en tegenstander netjes een hand na de wedstrijd.
*Bij een wedstrijd of training wordt er op een normale manier met elkaar om gegaan; dus niet discrimineren en maak geen gebruik van schuttingtaal (schelden)
*Trainers/leiders roken niet tijdens de trainingen en wedstrijden.

Hoe gaan we op de juiste manier om met de materialen op de training of bij wedstrijden?

*Wees zuinig op de ter beschikking gestelde shirts en/of complete tenues. *Na de training moeten de trainingsmaterialen compleet terug ingeleverd worden. *Doeltjes na de wedstrijden of trainingen op de juiste plaats terug zetten.

Normale gang van zaken op het sportpark.

*Voetbalschoenen schoonmaken op de borstels buiten de kleedkamers. *Het is verboden de kantine en bestuurskamer te betreden met voetbalschoenen. *Bestuurskamer is alleen toegankelijk voor bestuur en leiders. *Als er meer dan 2 teams in de kleedkamer zitten, neemt elk team 1 helft van de kleedkamer.

Algemene regels:
*Wij verwachten positief (voorbeeld) gedrag van ouders en begeleiders.
*Tijdens een wedstrijd behoren de toeschouwers achter de omheining te staan.
*Aanmoedigen bevorderd het spel, schelden niet!
*Fietsen en brommers/scooters worden daartoe op vastgestelde plaatsen gestald. Het is verboden om met vervoersmiddelen rond het veld te begeven.
*Verboden te voetballen langs de lijn tijdens de wedstrijden.
*Bij afgelastingen van een training en/of wedstrijd, dienen de trainers/leiders dit tijdig aan de spelers door te geven. *Algemene afgelastingen zijn op teletekst te lezen of via website/Facebook van DEVO.
*Bij verhindering dient men zich tijdig bij de trainer of leider af te melden, zowel voor de wedstrijden als trainingen. *Pupillen dienen door hun ouders niet te vroeg afgezet te worden op het sportpark voor de trainingen max 15 minuten voor aanvang.
*Bij toerbeurt dienen de ouders voor het vervoer van spelers naar uit wedstrijden te zorgen. Dit in overleg met de leiders.
*Geen waardevolle spullen in de kleedkamer achterlaten. Geef deze in bewaring af aan je leider of trainer.
*Het is verboden om in de kleedkamer te roken en alcoholische drank te nuttigen.
*Langs het veld mogen geen alcoholische dranken genuttigd worden.